<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5456724112831354940\x26blogName\x3dheartbeat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sopheahaniees.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sopheahaniees.blogspot.com/\x26vt\x3d5657438093548072300', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


I'm Eucliwood Hellscythe.
I love gaming.

24 November 2011, 5:28 pm

10 TANDA ANDA SUKA SESEORANG  =)Sepuluh : Rasa malu bila bercakap dgn dia. 
Sembilan : Anda perasan anda tersenyum bila bercakap dengannya. 
Lapan : Kalau terlihat dye , ta nmpk orang lain. 
Enam : Sentiasa teringat dye .
Lima : Happy bila bercakap dengannya. 
Empat : Akan cuba sedaya upaya untuk berhubung dengannya .
Tiga  :Apabila terbaca post ini, anda teringatkan dia. 
 Dua : Sedang asyik memikirkannya sampai ta perasan nombor tujuh tak ada dalam senarai.
Satu : Anda tergelak lepas check memang tak ada.
thank you

chapters
with love